“Nick LQMB mã số 2172: LV30, hạng vàng III, sở hữu 30 tướng và 9 skin
– Bảng ngọc 2 bảng ngọc 90
– Tình trạng đăng ký garena (Còn hàng)

--> Giá bán: 260k tcsr/atm hoặc 340k card”

Shop game LQMB uy tín mã số 2172

****************************

“Acc LQMB mã số 2171: LV30, hạng vàng III, sở hữu 20 tướng và 10 skin.
– Bảng ngọc 4 bảng ngọc 90.
– Tình trạng đăng ký garena (Còn hàng)

--> Giá bán: 240k tcsr/atm hoặc 300 card”

Shop game LQMB uy tín mã số 2171

****************************

“Nick LQMB mã số 2170: LV30, hạng bạc I, sở hữu 22 tướng và 8 skin.– Tình trạng đăng ký garena (Còn hàng)--> Giá bán: 135k tcsr/atm hoặc 180k card”

Shop game LQMB uy tín mã số 2170

****************************

“Nick LQMB mã số 2169: LV30, hạng bạc II, sở hữu 14 tướng và 7 skin
– Bảng ngọc 78, 74
– Tình trạng đăng ký garena (Còn hàng)

--> Giá bán: 100k tcsr/atm hoặc 140k card “

Shop game LQMB uy tín mã số 2169

****************************

“Nick LQMB mã số 2168: LV26, hạng bạc II, sở hữu 15 tướng và skin 4.
– Bảng ngọc 53
– Tình trạng đăng ký garena (Còn hàng)

--> Giá bán: 100k tcsr/atm hoăc 140k card”

Shop game LQMB uy tín mã số 2168

****************************

“Nick LQMB mã số 2167: LV30, hạng vàng III, sở hữu 28 tướng, skin 11.
– Bảng ngọc 2 bảng ngọc 64.
– Tình trạng đăng ký garena (Còn hàng)

--> Giá bán: 260.000 TCSR/ATM hoặc 370k card”

Shop game LQMB uy tín mã số 2167

****************************

“Acc LQMB mã số 2166: LV30, hạng vàng III, Sở hữu 23 tướng và 8 skin
– Bảng ngọc 71, 68, 66
— Tình trạng đăng ký garena (Còn hàng)

--> Giá bán: 180k tcsr/atm hoặc 260k card”

Shop game LQMB uy tín mã số 2166

****************************

“Nick LQMB mã số 2165: LV27, hạng vàng IV, sở hữu 18 tướng 5 skin.
– Bảng ngọc 63, 63
— Tình trạng đăng ký garena (Còn hàng)

--> Giá bán: 130k tcsr/atm hoặc 180k card”

Shop game LQMB uy tín mã số 2165

****************************

“Nick LQMB mã số 2164: LV30, hạng vàng II, sở hữu 30 tướng 10 skin.
– Bảng ngọc 90, 87

— Tình trạng đăng ký garena (Còn hàng)--> Giá bán: 370k tcsr/atm hoặc 480k card”

Shop game LQMB uy tín mã số 2164

****************************

“Acc LQMB mã số 2163: LV30, hạng bạc II, Sở hữu 31 tướng và 12 skin
– Bảng ngọc 78, 77

— Tình trạng đăng ký garena (Còn hàng)
--> Giá bán:  280k tcsr/atm hoặc 370k card”

Shop game LQMB uy tín mã số 2163

****************************

“Acc LQMB mã số 2162: LV30, hạng bạc II, Sở hữu 28 tướng và 12 skin
– Bảng ngọc 38, 37
— Tình trạng đăng ký garena (Còn hàng)

--> Giá bán:  260k tcsr/atm hoặc 320k card”

Shop game LQMB uy tín mã số 2162

****************************

“Nick LQMB mã số 2160: LV30, hạng vàng III, sở hữu 21 tướng 12 skin.
– Bảng ngọc 72, 70

— Tình trạng đăng ký garena (Còn hàng)
--> Giá bán: 180k tcsr/atm hoặc 270k card”

Shop game LQMB uy tín mã số 2160

****************************

Acc LQMB mã số 2158: LV30, hạng bạch kim V, Sở hữu 24 tướng và 12 skin
– Bảng ngọc 64, 65

— Tình trạng đăng ký garena (Còn hàng)
--> Giá bán:  280k tcsr/atm hoặc 370k card

Shop game LQMB uy tín mã số 2158

****************************

“Nick LQMB mã số 2157: LV30, hạng bạch kim V, sở hữu 22 tướng 10 skin.
– Bảng ngọc 4 bảng ngọc 60

— Tình trạng đăng ký garena (Còn hàng)
--> Giá bán: 180k tcsr/atm hoặc 260k card”

Shop game LQMB uy tín mã số 2157

****************************

“Nick LQMB mã số 2156: LV30, hạng bạc I, sở hữu 25 tướng 12 skin.
– Bảng ngọc 69, 62

— Tình trạng đăng ký garena (Còn hàng)
--> Giá bán: 200k tcsr/atm hoặc 280k card”

Shop game LQMB uy tín mã số 2156

****************************

“Acc LQMB mã số 2155: LV30, hạng bạc I, Sở hữu 20 tướng và 11 skin
– Bảng ngọc 74, 70

— Tình trạng đăng ký garena (Còn hàng)
--> Giá bán: 220k tcsr/atm hoặc 300k card”

Shop game LQMB uy tín mã số 2155

****************************

“Acc LQMB mã số 2141: LV30, hạng bạc I, Sở hữu 23 tướng và 8 skin
– Bảng ngọc 63, 50

— Tình trạng đăng ký garena (Còn hàng)
--> Giá bán:  170k tcsr/atm hoặc 250k card”

Shop game LQMB uy tín mã số 2141

****************************

“Acc LQMB mã số 2140: LV30, hạng vàng IV Sở hữu 21 tướng và 9 skin
– Bảng ngọc 3 bảng ngọc 71

— Tình trạng đăng ký garena (Còn hàng)
--> Giá bán: 170k tcsr/atm hoặc 250k card”

Shop game LQMB uy tín mã số 2140